Jan Hus - životopis

18. listopadu 2007 v 13:22 |  Referáty
český myslitel a náboženský reformátor

narozen asi 1371 patrně v Husinci u Prachatic
zemřel 6. 7. 1415 upálením v německé Kostnici

Životopis

Husův otec byl snad zemědělec či řemeslník, o matce je známo jen, že byla zbožná. Hus měl bratra, kterému psal jeden z posledních dopisů z Kostnice. Základní školu vychodil patrně v Prachaticích. Chtěl se stát knězem, což tehdy znamenalo dobré a jisté živobytí, a tak s pomocí otcova přítele mistra Křišťana od roku 1390 studoval na univerzitě v Praze. Bydlel na Ovocném trhu v koleji krále Václava. Zde dostal podle tehdejšího zvyku jméno podle obce, z níž přišel, tedy Jan z Husince, z čehož vzniklo časem Jan Hus. Od roku 1393 byl bakalářem a 1396 mistrem svobodných umění a po dalších 4 letech studia na teologické fakultě byl roku 1400 vysvěcen na kněze. Od roku 1402 byl kazatelem v univerzitní Betlémské kapli na Starém Městě pražském a na univerzitě dál působil jako učitel (mistr). Na artistické fakultě (fakulta tzv. svobodných umění, z níž vznikla filozofická fakulta) přednášel teologii, která byla považována za vrchol tehdejší učenosti. V letech 1401 - 02 byl děkanem artistické fakulty. Zasloužil se o vydání Dekretu kutnohorského (1409), kterým Václav IV. přiznal Čechům na univerzitě hlasovací převahu nad cizinci, čímž zvítězila Husova reformní skupina v zápase o pražskou univerzitu nad německými ideovými protivníky. Němečtí studenti i učitelé na protest opustili Prahu a Hus se stal v letech 1409 - 10 rektorem Karlovy univerzity. Zde stál v čele skupiny českých univerzitních mistrů, stoupenců anglického teologa Jana Viklefa (1320 - 84), který hlásal život duchovních v chudobě a nutnost zbavit církev pozemkového majetku ve prospěch státu. Hus totiž nabyl přesvědčení, že příčinou tehdejší krize církve je její bohatství, a tak veřejně volal po nápravě špatných poměrů. Vedle činnosti kazatelské rozvíjel i svou činnost spisovatelskou. Jako středověký univerzitní profesor psal svá pojednání většinou latinsky, i když kázal v češtině, avšak časem i v jeho literární tvorbě převládla čeština, aby své myšlenky sdělil i širší veřejnosti.
Husova česká kázání v Betlémské kapli měla velký ohlas. Jeho osoba musela mít mimořádné charisma, jen tak lze vysvětlit jeho obrovský vliv mezi lidem i horními vrstvami. Hus měl přízeň arcibiskupa, přístup ke dvoru a na jeho kázání prý chodila i královna Žofie. Kaple se stala veřejnou tribunou, odkud Hus zápasil o nápravu křesťanské církve a společnosti, bojoval proti bezpráví na slabých a bezmocných, poukazoval na nesrovnalost mezi církevním učením a praxí, kritizoval bohatství církve, smilstvo, a svaté války. Vyzýval kněze, aby žili podle Kristova evangelia, nikdy však nevolal po násilí a revoluci, ke které přispěli jeho pokračovatelé a žáci. V roce 1410 dal pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka spálit Viklefovy spisy, což byl počátek tažení proti Husovi, který odmítl předvolání k procesu před římskou kurií (centrálmí správa církve podřízená papeži). Původní sympatie a podporu krále Václava IV. ztratil Hus v roce 1412. Tehdy církev zorganizovala akci na získávání peněz pro papeže Jana XXIII. na konkurenční boj s dalšími dvěma papeži Řehořem a Benediktem (trojpapežství). Hus tehdy brojil silně proti prodeji odpůstků (svatokupectví) a přímo vyhlásil, že papežovo jednání se neshoduje s Kristem. Král Václav se bál ztratit podporu Říma pro své mocenské plány, a tak přestal Husa chránit. Zalekli se i Husovi univerzitní přívrženci a distancovali se od něj. V roce 1412 papež vyhlásil nad Prahou interdikt, tj. zákaz veškeré církevní činnosti pro Husa, sloužení mší, křtů, požehnání i pohřbů svateb aj. Tehdy Hus odešel do rodných jižních Čech na hrádek zemanů z Kozího u Sezimova Ústí a pak mu poskytl útočiště na hradě Krakovci u Rakovníka Jindřich Lefl z Lažan. V jižních Čechách Hus nejprve psal, ale brzy začal i kázat v plenéru mimo kostel. Na jeho kázání proudilo čím dál více lidí. Cílem církve však bylo nebezpečného buřiče dostat před církevní soud. Za záminku si vzali koncil svolaný k odstranění trojpapeženstva a k nastolení pořádku v církvi. Koncil se konal roku 1415 v Kostnici a zasloužil se o něj syn Karla IV. Zikmund. Pro Husa to byla příležitost promluvit před shromážděním křesťanstva. Počáteční obavy, že se koncil postaví proti němu, zmizely, když mu sám budoucí král Zikmund nabídl ochranu. Tak se 3. listopadu 1414 Hus s doprovodem vydal z Krakovce do Kostnice. Zde se ubytoval v domě vdovy Fidy Pfisterové, odkud byl po 3 týdnech vylákán pod záminkou rozhovoru s kardinály a odveden do vězení. Po pár dnech byl přemístěn do studené kobky v dominikánském klášteře na ostrůvku u břehu Bodamského jezera. Jeho přítel Jan z Chlumu, který ho do Kostnice provázel, zatím marně intervenoval na mnoha místech. Dokonce vylepil v Kostnici ostrý projev, na němž snad spolupracoval Husův advokát Jan z Jesenice. Na podporu Husa tehdy přišel Kostnickému koncilu dokonce list české a moravské šlechty opatřený 452 pečetěmi, což tehdy znamenalo nevídaný protest urozených proti církevnímu soudu. Soud nechtěl Husa za každou cenu odsoudit, neměli zájem učinit z něj mučedníka, chtěli však, aby odvolal některé své články, které církevní soud shledal kacířskými. Hus ve vězení onemocněl, stále však doufal, že mu bude umožněno veřejné slyšení, na které se i ve svízelné situaci pečlivě připravoval. Nechtěl za každou cenu trvat na svém učení, jeho zásadou bylo, že "...kdekoli poznám mínění správnější, ihned upustím od svého méně správného...". Vysvětlit své názory mu však nebylo umožněno, aniž by jeho odpůrci sami něco vysvětlovali. Žádali pouze odvolání a přiznání. Hus odmítl učinit sebemenší ústupek, a tak byl nakonec odsouzen k smrti, aby církevní autorita neutrpěla. Byl odsvěcen, na hranici mu vsadili vysokou papírovu čepici, na níž byli namalování tři čerti a nápis: Hic est haeresiarcha (Toť jest arcikacíř). Byl upálen na hranici a jeho popel vhozen do Rýna. Stalo se to, co církev nechtěla: smrtí ve jménu ideálu se stal "kacíř" nesmrtelným. Jeho smrt posílila v českých zemích reformní hnutí, které posléze přerostlo v husitskou revoluci. K omluvě katolické církve za smrt Mistra Jana došlo až v současnosti. V roce 1999 vyslovil papež Jan Pavel II. lítost na jeho smrtí.

Jan Hus v umění

Život a zejména tragická Husova smrt působila na současné umělce tak, že ho ztvárňovali jako asketicky štíhlého kazatele, přestože byl ve skutečnosti spíše menší a tělnatý. Nejstarším dokumentem s Husovým vyobrazením je Richenthalova kronika, jejíž autor byl při koncilu písařem v Kostnici a tedy Husa osobně poznal. Nejstarší české zobrazení upálení Mistra Jana Husa je v Bibli martinické z 1. pol. 15. st. Nejznámějším současným zobrazení Jana Husa je jeho pomník na Staroměstském náměstí od Ladislava Šalouna (viz také dokument Pomníky a sochy), obraz od Václava Brožíka i Maxe Švabinského a podobně ho ztvárnil herec Zdeněk Štěpánek ve Vávrově historickém filmu.

Památce Jana Husa

Husova památka však nikdy nezapadla. Již v 16. st. vycházely německé překlady jeho děl, hlásil se k němu např. Martin Luther jako ke svému předchůdci. Až do Bílé Hory trvala v Čechách husitská tradice bohoslužeb na Husovu památku, kterou slavili asi naposledy v Dačicích roku 1636, kde byla násilně ukončena. Doba protireformace po Bílé Hoře se sice snažila vymazat Husovo jméno, ale jeho památka byla oživena koncem 18. a počátkem 19. st. jako posila pro naše národní obrození. O shromáždění památek na Jana Husa, roztroušených v opisech po celých Čechách, se zasloužili Karel Jaromír Erben a František Palacký.
V roce 1834 vyzval kostnický purkmistr Prahu, Tábor a Husinec k uspořádání sbírky na postavení Husova památníku v místě jeho
upálení. Pomník byl odhalen roku 1862, tvoří jej velký bludný tzv. Husův kámen, na němž je vepsáno jméno Jana Husa a jeho přítele Jeronýma Pražského, který zde byl upálen o rok později. Pár let nato navštívili pomník poutníci z českých zemí, mezi nimi Bedřich Smetana, Karel Sabina, J. V. Frič. V roce 1878 byla na Husově domě v Kostnici, kde pobýval před uvržením do žaláře, odhalena pamětní deska. V roce 1913 dům odkoupilo konsorcium českých bank a byl předán do vlastnictví Společnosti Husova muzea. V letech 1978 - 80 byl zrekonstruován a zmodernizován a byla v něm instalována expozice o Janu Husovi, která se těší stálé pozornosti mnoha návštěvníků z celého světa.

Dílo

Hus byl významným spisovatelem. Vytvořil nový literární druh - traktát, učené pojednání náboženského či filozofického obsahu, který byl pak oblíbený několik staletí. Oproti latině vyzvedal úlohu mateřského jazyka. Je jedním ze zakladatelů literární češtiny, kterou psal pro širokou veřejnost. Odmítá germanismy a navrhl i nový jednodušší pravopis, v němž zavádí diakritická znaménka místo spřežek. Tím umožnil lepší šíření psaného a později i tištěného slova.

Latinská díla:
De ecclesia (O církvi; Kristus je hlavou církve, nikoliv papež, proto horlí proti slepé poslušnosti papežovi a jeho prelátů)
De ortographia Bohemica (O českém pravopise; autorství Husovo není v tomto případě zcela jisté)

Česká díla:
Knížky o svatokupectví (odsuzuje prodej papežských odpustků)
O šesti bludiech (názory na vztah mezi církví a životem; původní latinskou kratší verzi nechal vepsat na stěny kaple Betlémské)
Postila ( neboli Vyloženie sv. čtení nedělních; nejčtenější Husovo dílo, soubor lidově zaměřených traktátů)
Dcerka (neboli O poznání cesty pravé k spasení; vzdělavatelný spis, v němž je rádcem a laskavým vychovatelem)
Výklad Viery, Desatera a Páteře (tj. Otčenáše; spis, v němž zní vlastenecký tón, napsal pro ty, kteří se nemohli účastnit jeho kázání)
Listy, které psal z Kostnice svým přátelům, učitelům a žákům, dlouho kolovaly v opisech. V nich nabádá své přátele v Čechách, "aby se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli". To bylo Husovo životní krédo, jemuž byl věren do posledního okamžiku svého života.

Jan Hus na hranici Jan Hus
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Věříte astrologii?

Ano
Ne

Komentáře

1 Terka Terka | E-mail | Web | 18. listopadu 2007 v 13:26 | Reagovat

U mě je bleskovka, tk se pls zapoj☺

2 anonim anonim | 28. ledna 2008 v 20:11 | Reagovat

je to docela dobrý mě se  ten životopis líbí

3 ajksa ajksa | 7. února 2008 v 8:00 | Reagovat

je to fuuuuuuuuuuuuuuuuuj

4 Lilča Lilča | 7. února 2008 v 8:06 | Reagovat

Superr,hodí se mi to...=o)

5 lenka lenka | 7. února 2008 v 8:08 | Reagovat

jo čau lili nám se to hodí co

6 Lilča Lilča | 7. února 2008 v 8:09 | Reagovat

čauu lenko ,tak jasnýý že se nám to hodí..=O)

7 ada ada | 7. února 2008 v 8:09 | Reagovat

Ahojky Lenko mě se to taky hodí na dějak měj te se a pozdravuj lili papapapapajik

8 lenka lenka | 7. února 2008 v 8:10 | Reagovat

ahoj ado jak je

9 Adelka Adelka | 7. února 2008 v 8:10 | Reagovat

Ahojkylili jak je????????????

10 Lilča Lilča | 7. února 2008 v 8:10 | Reagovat

díky za pozdrav

11 Lilča Lilča | 7. února 2008 v 8:11 | Reagovat

Ahojky Ado je docela fajn a jak se mas ty?

12 Adelka Adelka | 7. února 2008 v 8:11 | Reagovat

Lenko taky se mo to hodí:-D

13 Adelka Adelka | 7. února 2008 v 8:13 | Reagovat

Ahojky lili ja se mam taky super a co dělaš???????????

14 Lilča Lilča | 7. února 2008 v 8:14 | Reagovat

ted hledam referaty...

15 Adelka Adelka | 7. února 2008 v 8:15 | Reagovat

ta to jo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16 Lilča Lilča | 7. února 2008 v 8:15 | Reagovat

a ty?

17 Lilča Lilča | 7. února 2008 v 8:15 | Reagovat

jjjjjjjj

18 Papuč1595•••• Papuč1595•••• | Web | 8. listopadu 2008 v 13:39 | Reagovat

Nechcete se podívat na můj nově zrekonstruovaný obchůdek?Kdyžtak na webu

19 Miška a Lucik Miška a Lucik | E-mail | 25. listopadu 2008 v 13:56 | Reagovat

super...!!!!

20 kikinka2271995 kikinka2271995 | E-mail | 9. března 2009 v 20:11 | Reagovat

to je fakt pecka no!

21 kshf kshf | 20. března 2009 v 22:00 | Reagovat

je to fakt bezva!!

22 lusinka lusinka | E-mail | 27. ledna 2010 v 17:05 | Reagovat

takovy kraviny mne nezajimaji

23 KP KP | 14. dubna 2011 v 15:16 | Reagovat

Příště doporučuji více informací. Jinak je to pěkný životopis.A dobře odvedená práce. ;)

24 jkjnbg jkjnbg | 28. února 2012 v 17:12 | Reagovat

je to moc dlouhy

25 zuzka zuzka | E-mail | Web | 15. března 2012 v 20:50 | Reagovat

♥potrebovala jsem to do skoly.♥

26 Simona Simona | 14. května 2012 v 18:19 | Reagovat

Hodilo by se i pár obrázků některých těch díl

27 David David | E-mail | 11. července 2012 v 19:34 | Reagovat

Uprine, je to jeden z nejlepsich referatu na webu. Ono až budeš větší, můžeš se na to kouknout a dodělat, co tomu na informacích, fotkách ad. chybí. Ale u Husa jde o odkaz, a ten se ti podarilo pekne uchytit. (Jine oficiální  "referaty" hraji pouze hru "bohati katolici vs. buric Hus" apod.)
Jinak krásná myšlenková linie je od Wycliffe - Hus - 4 pražské artikuly (program reformy u Husitů.
(Sice článek proti bohacení byl těžce zneužit a sklidil zaslouženou kritiku), nicméně je tam vidět, že šlo o obrodu křesťanství na základě Bible. Obrodu společnosti v celé šíři.
A když se podivám na tehdejší azylové domy na náměstí u Betlémské kaple (pro osamělé dívky a matky, zneužité, zničené prostitucí), tak si říkám, že bychom tu "naši" zdejší reformaci mohli ještě jednou zkusit. Co vy na to? ;-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama